Algemene voorwaarden Weborigin

 1. Weborigin is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74180452  en is gevestigd aan de Koperwiek 41 (4872 WB) te Etten-Leur.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met dienstverlener.
 4. Dienstverlener: De aanbieder van diensten aan Opdrachtgever, hierna: “Weborigin”.
 5. Diensten: de diensten die Weborigin aanbiedt zijn het ontwerpen en het maken van websites en webshops en aanverwante diensten alsmede consultancy en SEO.
 6. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Weborigin ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening op afstand waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 8. Website: de websites die Weborigin gebruikt zijn https://www.weborigin.nl/en https://www.netorigin.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Weborigin, elke overeenkomst tussen Weborigin en Opdrachtgever en op elke dienst die door Weborigin wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Weborigin aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Weborigin is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Weborigin gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Weborigin is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Weborigin zelf overgaat tot aanvaarding van de offerte binnen deze termijn. Niettemin heeft Weborigin het recht een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Weborigin gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Weborigin niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Eventuele (op)levertermijnen in het aanbod van Weborigin zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Weborigin niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en deze door Weborigin is bevestigd, of de aanvaarding van de offerte ondubbelzinnig blijkt uit de mededeling van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Weborigin werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Weborigin verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten
 3. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Weborigin, zal Weborigin de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Weborigin is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Weborigin zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de overeenkomst door Weborigin bepaald dat de Opdrachtgever tot een aantal dagen na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Weborigin een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Weborigin kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Weborigin ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Weborigin gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Weborigin is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien Weborigin meer werk moet verrichten dan Weborigin had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Weborigin gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Weborigin Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief onkosten, reiskosten en verblijfkosten.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot of vooruitbetaling dient te betalen. Indien een voorschot of vooruitbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever het overeengekomen bedrag te betalen alvorens de dienst wordt uitgevoerd en/of opgeleverd.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Weborigin gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 4. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen, tenzij in de overeenkomst van opdracht een afwijkende afspraak is gemaakt.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Weborigin tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten en/of producten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten dan wel totstandkoming van de producten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Weborigin gerechtigd om deze kosten, na Opdrachtgever op de hoogte te stellen, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Weborigin is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Weborigin kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 8. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Weborigin gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Weborigin in het geval Opdrachtgever een Bedrijf betreft zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Weborigin meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering dienstverlening

 1. Weborigin zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De diensten worden zo spoedig mogelijk door Weborigin uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Weborigin niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Weborigin, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Weborigin is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Weborigin op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Weborigin conform de overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 5. Opdrachtgever zal Weborigin toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Weborigin redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken
 7. Weborigin is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 8. Weborigin zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
 9. Indien en voor zover dat door Opdrachtgever is gevraagd, kan Weborigin Opdrachtgever verwijzen naar een derde partij voor nadere diensten zoals Hosting en aanvragen c.q. ter beschikking stellen van Domeinnamen.
 10. Weborigin heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Opdrachtgever vrijwaart Weborigin uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het grbuik van hierboven genoemde.
 11. Weborigin zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Weborigin Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Weborigin Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Weborigin is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Weborigin gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Weborigin bij overeenkomst bepaald. Weborigin zal te ontwikkelen of aan te passen website of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Weborigin of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Weborigin recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Weborigin gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn
 3. Weborigin spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Weborigin heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Weborigin zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 11 – Ontwikkelen en oplevering website

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan webshops, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.

4.De door Weborigin ontwikkelde website is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord gegeven voor de website  binnen een maximale termijn van 14 dagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Weborigin. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Weborigin, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Weborigin zijn toe te rekenen. De herstelperiode van Dilogic betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 14 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zin bevestigd door Weborigin.

 1. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website , al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de overeenkomst.
 2. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Weborigin gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Weborigin kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

7.Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.

 1. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website van Weborigin, of elementen van de website wil (laten) maken, dient Weborigin hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Weborigin.

Artikel 12 – Gebruik en onderhoud website

 1. Weborigin stelt de in opdracht van klant ontwikkelde website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan  klant ter beschikking.
 2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de website  en de bij de  ontwikkeling van de programmatuur gemaakte  technische documentatie aan klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval klant gerechtigd zal zijn  wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.
 3. Weborigin is niet gehouden tot ter beschikking stelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de benodigde hulpprogrammatuur  en programma- of databibliotheken.
 4. Indien overgekomen, zal Weborigin onderhoud verrichten aan de website, of het onderhoud laten verrichten door een derde. Weborigin is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Weborigin onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 5. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Weborigin, waarna Weborigin overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Weborigin gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 6. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Weborigin
 7. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Weborigin, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

8.Ten behoeve van het onderhoud is Weborigin bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud.

 1. Weborigin is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Weborigin aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Weborigin niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.
 2. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Weborigin heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Weborigin kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Weborigin kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Artikel 13 – Onderhoud door Netorigin.

 1. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst dient hij Weborigin/Netorigin daartoe de toegang verschaffen. Opdrachtgever moet zich realiseren dat het abonnement bij Netorigin.nl de kans op virussen, malware, ongeoorloofde toegang, veiligheids- en datalekken verkleint, maar dat deze kans nooit geheel weggenomen kan worden. Indien en voor zover enig onderhoud tot gevolg kan hebben dat de website (tijdelijk) offline is, is Netorigin.nl hiervoor nimmer aansprakelijk.
 2. Het onderhoud ziet op:
 • het uitvoeren van updates van WordPress, plugins en thema’s;
 • het bieden van veiligheidsmaatregelen;
 • het doen van aanpassingen voor de snelheid van de website;
 1. De precieze omvang van de dienstverlening hangt af van het type abonnement. In de verschillende abonnementen wordt de dienstverlening nader gespecificeerd. Netorigin.nl kan in overleg aanvullende werkzaamheden verrichten die niet in het abonnement vallen. Deze werkzaamheden worden apart gefactureerd.
  Indien de website(s) van Opdrachtgever gebruik maakt van (premium) plugins, (premium of custom made) thema’s welke niet beschikbaar zijn voor Netorigin.nl kunnen deze ook niet geüpdatet worden.
  5. Indien bij controle na onderhoud een fout geconstateerd wordt door Netorigin.nl, zal Netorigin.nl een back-up terugzetten. Netorigin.nl gaat na waar de fout door veroorzaakt wordt. Dit wordt gecommuniceerd met Opdrachtgever. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de ontwikkelaar van de website de fout herstelt. Als herstel door Netorigin.nl mogelijk is, zal zij dit met Opdrachtgever overleggen. Deze werkzaamheden worden apart gefactureerd.

Artikel 14 – Consultancy en advies

 1. Weborigin kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal Weborigin schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van de wijze van rapporteren, alsmede enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Consultancy en adviesverlening zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n).
 4. Weborigin zal Opdrachtgever schriftelijk via de overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Weborigin voert consultancy en adviesverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is verplicht Weborigin tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming van Weborigin heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Weborigin te melden op een wijze zodat Weborigin in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Weborigin een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.

Artikel 15 – SEO

 1. Weborigin garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van SEO diensten. Weborigin past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Dit biedt geen garanties in de toekomst. Evenmin kan Weborigin hierover toezeggingen doen doch zal Weborigin zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.
 2. Indien Weborigin ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO duidelijk vastgesteld. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. Weborigin kan zelf SEO-teksten aanleveren voor Opdrachtgever.
 3. SEO is afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

Artikel 16 – Garanties

 1. Weborigin voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Weborigin in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Weborigin gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Weborigin gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Weborigin staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Weborigin spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op programmatuur wat door Weborigin zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Weborigin is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in de programmatuur dat niet door Weborigin ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Weborigin te melden op een wijze dat Weborigin in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Weborigin een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Weborigin is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Weborigin naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Weborigin verstrekte inlichtingen.
 7. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Weborigin niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 8. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Weborigin gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever. Indien daartoe gevraagd zal Weborigin de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@weborigin.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Weborigin verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Weborigin tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Alle telefoongesprekken kunnen opgenomen worden ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.
 4. Indien Weborigin op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Weborigin levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Weborigin heeft voldaan.
 2. Weborigin heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Weborigin.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Weborigin worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 19 – Opschorting

 1. Weborigin heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Weborigin is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Weborigin is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 20 – Overmacht

 1. Weborigin is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Weborigin wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Weborigin, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Weborigin zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Weborigin buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Weborigin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Weborigin, is Weborigin uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Weborigin binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Weborigin deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Weborigin in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Weborigin leidt tot aansprakelijkheid van Weborigin, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Weborigin is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Weborigin geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Weborigin overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Weborigin is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Weborigin is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Slechts indien een storing langer duurt dan 72 uur, kan Weborigin aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade, welke gemaximeerd is tot eenmaal het factuurbedrag of de orderwaarde zoals opgenomen in de overeenkomst.
 7. Weborigin staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Weborigin verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Aansprakelijkheid van Weborigin voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.

Weborigin is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Software van Weborigin die zonder uitdrukkelijke toestemming van Weborigin heeft plaatsgevonden.

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Weborigin sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Weborigin geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.
 2. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Weborigin vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Weborigin binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 3. De aansprakelijkheid van Weborigin eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Weborigin berusten bij Weborigin en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij deze rechten reeds bij derden liggen in verband met het werken met open sourse software of uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de grafische ontwerpen van de website kunnen door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij Weborigin gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen. De intellectuele eigendomsrechten gaan over op het moment dat de daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding door Opdrachtgever is voldaan.
 2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Weborigin Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de licentie, (de broncodes van) de website te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weborigin. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient Weborigin expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen tenzij dit reeds is overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Weborigin rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Weborigin.
 5. Het is Weborigin toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Weborigin door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken
 6. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Weborigin met betrekking tot een opgeleverde website wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Weborigin onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Weborigin en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Weborigin op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Weborigin zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Weborigin niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Weborigin en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Weborigin mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden
 5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Weborigin verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Weborigin van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Weborigin voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Weborigin verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Weborigin voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Weborigin.

Artikel 25 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Weborigin of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@weborigin.nlmet als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Weborigin de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Weborigin zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Weborigin en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Weborigin kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Weborigin en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Lees ook de collectieve verwerkersovereenkomst (https://www.weborigin.nl/legal/verwerkersovereenkomst) die van toepassing is op ons en de opdrachtgevers waarmee wij werken

Laatste wijziging: 13 juni 2019